Postdoctoral Researchers

Postdoctoral Researchers

Name Email PI/Advisor
Chakraborty, Amrita ac157@rice.edu Stephan Link
Chatterjee, Subhojyoti sc168@rice.edu Christy Landes
Chen, Guo guo.chen@rice.edu Gustavo Scuseria
Chiang, Wei-Yi wei-yi.chiang@rice.edu Stephan Link
Choudhury, Moinul moinul.choudhury@rice.edu Christy Landes
Das, Tamal Kanti tamal.k.das@rice.edu László Kürti
Deng, Bing bingdeng@rice.edu James Tour
Dutta, Chayan cdutta@rice.edu Christy Landes
Guo, Xuejiao xuejiao.guo@rice.edu Han Xiao
Hood, Drew drew.m.hood@rice.edu Julian West
Hu, Yu yh101@rice.edu Han Xiao
Lee, Stephen stephen.lee@rice.edu Stephan Link
Li, Bowen bl57@rice.edu James Tour
Misiura, Mikita nekit@rice.edu Anatoly Kolomeisky
Oh, Hyuncheol hyuncheol.oh@rice.edu Christy Landes
Pan, Saiyong sp73@rice.edu K.C. Nicolaou
Shin, Jaeoh jaeoh.shin@rice.edu Anatoly Kolomeisky
Sowa, Jakub jakub.sowa@rice.edu Peter Rossky
Sun, Muhua mahua.sun@rice.edu Matt Jones
Teimouri, Hamid ht10@rice.edu Anatoly Kolomeisky
Tian, Zeru zeru.tian@rice.edu Han Xiao
Wang, Lushun lushun.wang@rice.edu Han Xiao
Wang, Shichao wang.shichao@rice.edu Han Xiao
Xia, Fangfang fangfang.xia@rice.edu Han Xiao
Yu, Ruocheng ruocheng.yu@rice.edu K.C. Nicolaou
Yuan, Tinglian tl.yuan@rice.edu Link, Stephan
Yuan, Zhe zheyuan@rice.edu James Tour
Zhao, Jidong jz97@rice.edu László Kürti